Zasady zgłaszania reklamacji

● Reklamujący ma możliwość zgłoszenia reklamacji zakupionego w iSmoking sprzętu w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.

● Reklamujący jest zobowiązany złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu i/lub usługi. 

● Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej na formularzu reklamacji, który dostępny jest poniżej i zawierać następujące informacje: 

○ Data zgłoszenia reklamacji 

○ Nazwa firmy Kupującego 

○ Imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację 

○ Nr dowodu zakupu, której dotyczy reklamacja (paragon, faktura) 

○ Data zakupu produktu, którego dotyczy reklamacja 

○ Wskazanie produktu, którego dotyczy reklamacja 

○ Dokładny opis problemu – wad, uszkodzeń, braków itp. 

○ Nr seryjny produktu (jeśli takowy znajduje się na opakowaniu produktu lub na samym produkcie) 

○ Kod weryfikujący oryginalność produktu 

● Do punktu sprzedaży oraz dystrybutora powinien być dostarczony kompletny zestaw (bateria/box i atomizer) 

● W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji Reklamujący ma prawo dostarczyć je w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby ​Dystrybutora​. Nie dostarczenie tych dokumentów powoduje, że reklamacja zostanie uznana za niezasadną. 

● Termin przyjęcia reklamacji – za termin przyjęcia reklamacji uznaje się dzień, w którym reklamowany produkt wraz z formularzem reklamacji i dokumentami potwierdzającymi zasadność reklamacji dotarł do siedziby Dystrybutor​a. 

● W przypadku kiedy poddawane weryfikacji towary okażą się produktami zakupionymi u innych d​ystrybutor​ów, reklamacja zostanie odrzucona. 

● W przypadku kiedy na poddawanym weryfikacji towarze będzie widoczna ingerencja użytkownika w konstrukcję sprzętu, reklamacja zostanie odrzucona.

Rozpatrzenie reklamacji

● Dystrybutor zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację do 14 dni od terminu przyjęcia reklamacji. 

● Dystrybutor może uznać, odrzucić lub częściowo uznać zasadność reklamacji. 

● Dystrybutor udziela odpowiedzi na reklamację w czasie 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji w formie pisemnej na formularzu reklamacji. 

● W przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację w przeciągu 14 dni jest niemożliwe Dystrybutor informuje Reklamującego na przestrzeni 14 dni od przyjęcia reklamacji o niemożności odpowiedzi na nią w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 30 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji. 

● Za termin odpowiedzi na reklamację uznaje się dzień wysłania odpowiedzi przez Dystrybutora. 

● W przypadku uznania lub częściowego uznania zasadności reklamacji Dystrybutor zobowiązany jest do naprawy lub wymiany produktu i dostarczenia go na własny koszt Reklamującemu. W przypadku braku możliwości wymiany produktu przez Dystrybutora jest on zobowiązany do wypłaty należnej kwoty Reklamującemu lub zaliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań Reklamującego. 

● W przypadku odrzucenia zasadności reklamacji przez Dystrybutora Reklamujący może w ciągu 30 dni od terminu odpowiedzi na reklamację odebrać reklamowany produkt z siedziby Producenta. Producent w okresie 30 dni od terminu odpowiedzi na reklamację zobowiązany jest na życzenie Reklamującego wysłać mu reklamowany produkt na koszt Reklamującego. 

Odwołanie się od decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji

● Reklamującemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Dystrybutora w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację. Po upływie tego terminu odwołanie zostaje odrzucone.

● Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Dystrybutora

Odpowiedzialność

● Reklamujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji Producentowi według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.

● Dystrybutor – jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji oraz poinformowania Reklamującego o sposobie jej rozpatrzenia.

● Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu, wynikłą z użytkowania sprzętu/towaru niezgodnie z jej przeznaczeniem, lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.

● Dystrybutor nie odpowiada za straty lub utracone korzyści wynikające z użycia, lub też niemożliwości użycia sprzętu/towaru.

● Dystrybutor na czas naprawy gwarancyjnej nie jest zobowiązany do zapewnienia Klientowi sprzętu/towaru zastępczego.

Zakres stosowania

● Regulamin jest wewnętrznym dokumentem firmy ISmoking Patryk Barnaś

● Regulamin obowiązuje wszystkich klientów firmy ISmoking Patryk Barnaś

  • Zarejestruj się

Rejestracja Nowego Konta

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło